Sampling ngày 20/01 tại Mandarin Garden

Sampling ngày 20/01 tại Mandarin Garden, Hoàng Minh Giám, Hà Nội.